.
.
Gdy w sierpniu 1914 roku rozgorzała Pierwsza Wojna Światowa , Polacy żyjący z dala od kraju zajęli się organizowaniem pomocy. Organizacje  polskie w Ameryce nie widziały szans na odzyskanie niepodległości, lecz dążyły do nieugiętej walki z zaborcami. Stany Zjednoczone jako państwo neutralne pilnie strzegło swojej neutralności, dlatego nie można było liczyć na jego pomoc. Wobec tej sytuacji organizacje polonijne postanowiły złączyć się na początku  pod hasłem niesienia pomocy rodakom dotkniętym przede wszystkim głodem i innymi nieszczęściami jakie niesie wojna.

18 lipca 1917 roku na spotkaniu przedstawicieli towarzystw z Bostonu i okolic, po wysłuchaniu informatora od bieżących spraw, skautmistrza przy sokolstwie pana Zauchy, z inicjatywy X-go Okręgu Sokołów Polskich z Bostonu, którego Prezesem był Jan Romaszkiewicz, późniejszy Prezes Związku Narodowego Polskiego, postanowiono powołać Komitet Obywatelski. Ten dzień był początkiem pracy polonii bostońskiej i jej okolic nad zorganizowaniem ochotników do Armii Polskiej. Zebraniu przewodniczył znany z pracy w sokolstwie Jan Sokołowski. W skład tymczasowego zarządu weszli:

Dr Bogusz Wlazło - Prezes
C. Kotarski - v-ce Prezes
St. Luter - sekretarz
K.Powicki - kasjer
K. Nawrocki - zastępca sekretarza
Dyrektorzy: St. Dycjan, J.Socha, J.Dąbrowski, J.Kowalewski, M. West.

Zarząd ten czuwał nad wszystkim, co mogło by przyspieszyć sprawę werbunku do armii. W dniu  Dziękczynienia Ignacy Paderewski na spotkaniu z polonią bostońską apelował:

"Kto młody, zdrów, silny i wolny do szeregu - na wroga
w kim nie wygasła wdzięczność dla przodków do szeregu, do broni 
kto prawy Polak, a nie tchórz, kto nie ma obowiązków rodzinnych, do szeregu, do broni!"

Komitet Obywatelski z całą powagą przyjął rozkaz wydany przez Zarząd Sokolstwa dnia 27 września 1917 roku; Do broni - na Niemce, każdy wiedział, że nadeszła dawno oczekiwana chwila i czas by walczyć o wolną Ojczyznę. Zarząd w Bostonie przygotował się na przyjęcie komisji wojskowej z Francji z panem Wacławem Gąsiorowskim na czele. Wizyta ta była ważnym krokiem w nawiązaniu  wzajemnych stosunków między polonią francuską i amerykańską. Zaczęła się akcja rekrutacyjna ochotników z Bostonu i okolic. 

14 października 1917 roku w niedzielę o godz. 5 po południu  Boston pożegnał pierwszych ochotników. Był to bardzo wzruszający moment, gdy po raz pierwszy w historii, mała grupa młodych ludzi urodzonych w Ameryce, wywodzących się z polskich rodzin, opuściła swoich najbliższych, aby dać początek wielkiej armii, która  potem zaważyła na losach  Polski.

.
..
Pierwsza grupa ochotników z Bostonu do Armii Polskiej we Francji. Na fotografii  od lewej: Stanisław Luter, Jan Pućko, Konstanty Jankowski, Aleksander Trzaska, Jan Romaszkiewicz - prezes Komitetu Obywatelskiego, ks.Marian Godlewski, Franciszek Petin, Józef  Śmiegielski, Józef  Dąbek, Antoni Wiącek. W drugim rzędzie;  Józef Nycek, Karol Filip, następnie ochotnik z Central Falls nieznanego nazwiska, Jan Borucki, Aleksander Szewczyk, Jan Szczubełek, Stefan Błaszkiewicz i Jakób Grygas.
.
.
..
Ochotnicy bostońscy z 1917 roku, żołnierze Armii Gen. Hallera, członkowie Placówki #37 SWAP w Bostonie: pierwszy rząd od lewej Dominik Pietrasik, Zygmunt Grosewicz,  Jan Dominik Drabiński, Stanisław Suchecki, Józef Kazanowski, Andrzej Jankowiak, Wacław Zaręba, rząd drugi od lewej; Józef Czajkowski, Aleksander Więcek, Kazimierz Hepke, Ksawery Bukowski, Stefan Bukowski, Stanisław Głowacki, Jan Brewczuk, Franciszek Wolny.
W listopadzie 1920 roku grupa byłych żołnierzy - ochotników z Bostonu, Cambridge, Chelsea i pobliskich okolic, spotkała się by utworzyć "Stowarzyszenie Samopomocy  Polskich Weteranów". Celem tej organizacji było wspomaganie siebie nawzajem, utrzymanie tradycji żołnierskich, obronę honoru i dobrego imienia Polski. W 1921 roku organizacja ta powiększyła się o byłych  żołnierzy z Armii Błękitnej, którzy w dużym stopniu przyczynili się do jej rozwoju. Nowo powstała organizacja postawiła sobie za cel pomaganie swoim członkom w trudach dnia codziennego: poszukiwaniu pracy, pomoc materialną i moralną, otoczenie opieką inwalidów i chorych, często zapomnianych w opuszczeniu i osamotnieniu. Potrzebę zajęcia się tymi ludźmi, którzy walczyli w obronie naszej Ojczyzny, a stracili siły i zdrowie, a tym samym możliwość budowania własnego szczęścia i dobrobytu.Wszystko to przedstawiono Polonii Wielkiego Bostonu z prośbą o pomoc  i wsparcie.

Ich zasługą było przekonanie Polonii o słuszności swej działalności, dzięki  której stworzono poważną instytucję pomocy inwalidom i chorym, cieszącą się wielkim zaufaniem i szeroką pomocą Polonii oraz jej organizacji.

28 maja 1921 roku na pierwszym Walnym Zjeździe w Cleveland, Ohio. Bostońskie Stowarzyszenie zasiliło szeregi SWAP-u i od tego momentu zostało zarejestrowane  jako Placówka nr 37 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Bostonie. Na pierwszym Walnym Zjeździe Placówka Bostońska była reprezentowana przez komendantów: S. Stefanowicza i Józefa Kazanowskiego.

Pierwsze spotkania członków Placówki nr 37 odbywały się w różnych miejscach: w klubie Polsko-Amerykańskim, w prywatnych domach w Cambridge i Roxbury. Od roku 1950 korzystano z pomieszczeń 398 Związku Narodowego Polskiego w Dorchester, ale już  od 7  sierpnia 1976 roku spotkania odbywają  się we własnym budynku, który istnieje do dziś przy 612 Dorchester Ave w S. Boston.

Dnia 20 października 1933 roku kol. Jan Drabiński ówczesny Komendant Pl. 37 SWAP  zwołał Zjazd Delegatów istniejących placówek w Massachusetts i New Hampshire.  Na Zjeździe tym delegaci  z 13 placówek powołali Okręg, który został zatwierdzony w styczniu 1934 roku jako Okręg VIII z siedzibą w Bostonie. Należy wymienić  placówki, które należały do Okręgu VIII-go: Pl.11 - Easthampton, Pl. 29 - Lowell, PL. 52 - Worcester, Pl. 76 - Haverhill, Pl. 122 - Manchester, NH ,Pl. 159 - Northampton, Pl. 23 - Adams, Pl. 37 - S. Boston, Pl. 53 - Lynn, Pl. 91 - Turner Falls, Pl. 138 - Holyoke, Pl. 168 - Chicopee oraz Pl. z New Bedford, która w tym czasie nie miała swojego numeru.

Po zakończeniu II-giej Wojny Światowej, szeregi SWAP-u zasiliła fala nowej emigracji, żołnierze, jeńcy wojenni, którym nie dano szans powrotu do Ojczyzny. Wśród nich to żołnierze  zesłańcy Sybiru, którzy przeszli szlak bojowy z Armią Andersa, żołnierze Armii  Kościuszkowskiej, AK oraz innych ugrupowań wojskowych. Rok 1951 to okres największego rozwoju naszej Placówki 37. Placówka w  swych szeregach  miała 94 członków.

W związku z ubywaniem członków, którzy odchodzili na wieczną wartę, poszczególne Placówki ulegały rozwiązaniu. Placówka 37 przetrwała do dziś. Jest to w dużej mierze zasługą  dzisiejszego Honorowego Komendanta Pl 37 Alfreda Sosnowskiego i jego  v-ce  komendanta Józefa Soroki. To oni powołali Związek Przyjaciół SWAP-u, który wspomagał placówkę. W związku z poprawką w prowadzoną do Konstytucji SWAP-u  na podstawie postanowienia XXV-go Walnego Zjazdu, który odbył się w Chicago w maju 1994 roku , młodzi ludzie, którzy odbyli służbę wojskową w Polsce, lub są dziećmi byłych weteranów mogą zasilać szeregi placówki. Dzięki tej sytuacji Placówka 37 istnieje , nadal się rozwija i jest otwarta na przyjęcie  nowych członków.

Przy Placówce 37 istnieje również Korpus Pomocniczy Pań. Kiedy organizowano Armię Polską z ochotników 1917 roku i przez cały czas istnienia SWAP kobiety były i są nieodzowną częścią tej organizacji. Polski Biały Krzyż na czele, którego stanęła pani Helena Paderewska, uzupełniał służbę zdrowia i oddziały sanitarne. Na terenie Bostonu, Polski Biały Krzyż wyłonił się z istniejącego już Koła Polek. Członkinie z Polskiego Białego Krzyża, które jeszcze przed wyjazdem pierwszych ochotników z Bostonu brały czynny udział we wszystkich pracach związanych z werbowaniem ochotników i wysyłaniem ich do obozów szkoleniowych.

Komendant Placówki 37 Jan Drabiński w dniu 5 marca 1933 roku  zorganizował zebranie, na które zaprosił panie.  Przy niektórych placówkach  SWAP już  od roku 1926  powstawały korpusy pań. Pan komendant Jan Drabiński postanowił, że przy  Placówce 37 zostanie utworzony korpus. Podczas zebrania przedstawił bardzo dokładnie założenia i cele tej organizacji, musiał być bardzo przekonywujący, bo wszystkie obecne panie na zebraniu wypełniły  aplikacje. Podczas tego spotkania  wybrano Zarząd Korpusu Pomocniczego Pań przy Pl 37. pierwszą Prezeską została - Józefa Pietraszak, I-sza v-ce Prezeska - Warusiewicz, II-ga  v-ce Prezeska K. Cwalina, Sekr. prot. - Zofia Olasz, Sekr. finansowa - Helena Głowacka, kasjerka - Moraska.

Przez te wszystkie lata koleżanki współpracują i wspomagają kolegów. Wspólnie celebrujemy wszystkie uroczystości, spotkania, te radosne i te smutne. Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi nowe członkinie.
 
 

WYDARZENIA

W roku 1923 za pośrednictwem wielkiego patrioty ks. Cypriana Adamskiego z Chelsea, Placówka #37 otrzymała od społeczeństwa miasta Poznania, Sztandar. Był to pierwszy sztandar naszej Placówki, który został odznaczony orderem Mieczami Hallerowskimi w 90-tą rocznicę powstania placówki.
 
..
..
..
..
.
..

Członkowie Placówki #37 objęli patronat nad nagrobkiem powstańca z Powstania Listopadowego. Jest to grób Edwarda B. Bohuszewicza na Swan Point Cementary w Providence, RI. Po upadku Powstania Listopadowego, Edward Bohuszewicz opuścił Królestwo Polskie, przekraczając granice zaboru austriackiego, gdzie został internetowany i osadzony w twierdzy Brno na Morawach. W 1834 roku w grupie innych polskich byłych powstańców deportowano go do Stanów Zjednoczonych. Zatrzymał się najpierw w Bostonie, natomiast pracował w Salem, Ma jako nauczyciel muzyki. Edward Bohuszewicz był również kompozytorem. W jego twórczości znalazły się m.in. "walce i polki". Jedną z kompozycji pt. “Mareczanka Polka” dedykował swojej siostrze Klaudi Bohuszewicz. W Bibliotece Publicznej  w Bostonie przy Boyleston Street, w dziale muzycznym udało się nam odnaleźć kilka oryginalnych jego utworów, takich jak: Quick Step, Boston Waltzes and Cotilion, Boston Grand March.
 

Odsłonięcie pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, Warszawa 1998

Zdj. nr 1: Odsłonięcie pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, Warszawa 1998; przemawia Naczelny Komendant SWAP-u, kol. Hieronim Wyszyński, w środku ze sztandarmi od lewej stoją: Eugeniusz Wasilewski, Komendant Pl. 37 - Alfred Sosnowski i Stanisław Konarski. Zdj. nr 2: Od prawej stoją: Eugeniusz Wasilewski, Alfred Sosnowski - Komendant, Genevieve Mila - Prezeska VIII-go Okręgu KPP, Stanisław Konarski, Alicja Konarska, Janina Różyńska - Prezeska IV-go Okręgu KPP. 
 

XXIX Walny Zjazd SWAP, Boston, Mass, 26-28 maja 2006
 
..
..
Po raz pierwszy w historii  Placówka #37  była gospodarzem XXIX–go Walnego Zjazdu SWAP, który odbył się w dniach 26-28 maja 2006 roku. Od lewej: Jan Surowiec, Halina Sobieszek, Maria Stasiewicz, Attache Wojskowy gen. dr Kazimierz Sikorski, Maria Gustowska, Henryka Nowakowska.
..
..
Poczet sztandarowy podczas otwarcia bankietu od lewej 
stoją: Komendant – Alfred Sosnowski, Jan Surowiec, 
Wincenty Wiktorowski, Andrzej Warot, Marek Stasiewicz. 
Kol. z Korpusu Pomocniczego Pań - Helena Gołąbek-Wiśniewski i weteran Józef Soroko. 
..

Delegaci i goście XXIX–go Walnego Zjazdu SWAP
 

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej gen. Kazimierza Pułaskiego, 18 października 2009

Członkowie Placówki #37 uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej gen. Kazimierza Pułaskiego, który swoje pierwsze kroki na ziemi amerykańskiej postawił w Marblehead, Mass. 23 lipca 1777 roku
 

91-sza rocznica odzyskania Niepodległości Polski, 8 listopada 2009

Z okazji 91-szej rocznicy uzyskania Niepodległości Polski, 8 listopada 2009 roku koledzy Weterani i Korpus Pomocniczy Pań gościli Naczelnego Komendanta SWAP-u Wincentego Knapczyka i Naczelną Prezeskę KPP - Helenę Knapczyk. Obecni byli również: Anthony Bajdek – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Polish American Legion z Lynn i harcerze. W uroczystości tej uczestniczyli również byli Sybiracy: państwo Helena i Wincenty Knapczyk z Connecticut, Rozalia Sierakowski, Janina i Mieczysław Szapiel, Józef Szczypek, Józef Soroko, Alfred Sosnowski – Massachusetts, Krystyna Bałut – Stan Washington. Po uroczystej Mszy Św. odbyło się spotkanie w naszej Placówce. Po  wspólnym obiedzie udaliśmy się do Harbor Gallery w U-Mass of Boston na premierę filmu “Podróż do nikąd”. Dyrektor produkcji Shannon Hart-Reed na podstawie zebranych opowiadań 12 osób, które zostały wywiezione na Syberię, a obecnie mieszkają w okolicach Seattle – Washington State. Po premierze filmu odbyło się spotkanie z bohaterkami filmu: Krystyną Bałut (Martusewicz) i Joanną Brodniewicz (Niewiadomy) oraz z producentami tego filmu. Można było obejrzeć wystawę poświęconą wywózkom na Sybir. 
 
..
..
Podczas Mszy Św. z okazji Niepodległości Polski w 91-szą 
rocznicę.
..
..

..
Msza Święta w intencji Śp. Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,  Jego małżonki Marii i 
94 Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem.


 
... .... 10 kwietnia 2010 cały świat obiegła smutna wiadomość. Zginął tragicznie Prezydent Rzeczpospolitej Polski, Pan Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską wraz z 94 osobami towarzyszącymi. Koledzy Weterani z Placówki #37, koleżanki z Korpusu wraz z całą Polonią uczestniczyli we Mszy Św. żałobnej.

..
Uroczystość poświęcenia tablicy "Golgota Wschodu", Central Falls, RI, 13 czerwca 2010
 
.... 13 czerwca 2010 roku członkowie Placówki 37 brali udział w uroczystości poświęcenia tablicy "Golgota Wschodu" umieszczonej na ścianie kościoła św. Józefa w Central Falls, stan Rhode Island. Tablica jest upamiętnieniem masowych zsyłek Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir. Na pierwszym zdjęciu od lewej: Marek Stasiewicz, Naczelny Komendant SWAP-u Wincenty Knapczyk, Zygfryd Miszewski, Zdzisław Warot, Jan Surowiec.

..
Święto Żołnierza, uroczystość wręczenia medali "Promemoria" byłym Sybirakom, 15 sierpnia 2010 roku 

15 sierpnia 2010 roku podczas uroczystości Święta Żołnierza odbyła się dodatkowa uroczystość wręczenia medali Promemoria byłym Sybirakom. Tego dnia miały być wręczone "Krzyże Zesłańca Sybiru", ktre ustanowił Prezydent RP Lech Kaczyński. W związku z tragiczną śmiercią Pana Prezydenta, nie wszystkie wnioski zostały przez niego podpisane. Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych wszystkim Sybirakom, którzy nie otrzymali należnego im Krzyża Sybiraka, postanowił nadać medal Promemoria.
 
..
..
Sybiraczka - Aniela Ślusarz, Konsul Honorowy RP - Marek Leśniewski Laas, Komendant Pl. 37 Wincenty Wiktorowski, 
Henryka Nowakowska
Odznaczony Sybirak Józef Soroko
..
..
Honorowy Komendant Placówki 37 SWAP - Sybirak - Alfred Sosnowski
..

W Bostonie znajduje się pomnik "Partyzanci" autorstwa Andrzeja Pityńskiego, dedykowany Polskim Żołnierzom Wyklętym postawiony w 1979 roku. Weterani z Pl. 37 SWAP  przejęli patronat nad tym pomnikiem.
 

90-ta rocznica powstania naszej Placówki #37

W 90-tą rocznicę powstania naszej Placówki 37 odbył się uroczysty bankiet, podczas którego byli Sybiracy zostali odznaczeni "Krzyżem Zesłańca Sybiru", natomiast Sztandar Placówki został odznaczony medalem "Miecze Hallerowskie".

W pierwszym rzędzie od lewej: Jerzy Markiewicz, Mike Herubin,  Edward Leskow, Józef Soroko, Bohdan Piechocki, Naczelny Komendant SWAP - Wincenty Knapczyk, Andrzej Warot, Andrzej Dowgiert, Adam Gustowski, u góry od lewej: Komendant Pl. 37 - Wincenty Wiktorowski, Jerzy Wiktorowski, Komendant Okręgu VIII-go – Jan Surowiec, O. Wiesław Ciemięga, Marek Stasiewicz, Zygmunt Gubała, Krzysztof Planeta, Zdzisław Makarewicz.


 

Rok 2012 był również wypełniony uroczystościami, delegaci naszej Placówki brali udział w XXXI-szym Walnym Zjeździe SWAP i KPP, który odbył się w Placówce nr 12 w Pensylwenii. W listopadzie uczestniczyliśmy w zebraniu Rady SWAP-u, jak również na Balu Błękitnym w Bridgeport, CT. W drodze powrotnej  delegacy odwiedzili  grób Edwarda Bohuszewicza i złożyli symbolicznie kwiaty.


..
Tak wygląda historia Placówki nr 37 SWAP i KPP w Bostonie, która nadal się rozwija, ostatnio została odnowiona przez jej członków. Placówka jest w posiadaniu pełnej dokumentacji od początku powstania Komitetu Obywatelskiego w dniu 18 lipca 1917 roku po dzień dzisiejszy. Pełną dokumentację (protokoły, zdjęcia) posiada również Korpus Pomocniczy Pań. W Placówce znajduje się również mundur z 1920 roku.

Na zdjęciu od lewej siedzą: Józef Soroko, Stanisław Konarski, Alfred Sosnowski, Rozalia Sierakowski. Od lewej stoją: Jerzy Markiewicz, Jan Surowiec, Marek Stasiewicz, Wincenty Wiktorowski, Jerzy Wiktorowski, Paweł Markiewicz, Konsul Honorowy RP - Marek Leśniewski-Laas, Adam Gustowski, Krzysztof Planeta, Zygfryd Miszkiewicz, Halina Sobieszek, Henryka Nowakowska, Maria Stasiewicz, Teresa Kopeć, Maria Gustowska, Andrzej Warot, Danuta Wiktorowska, Andrzej Nowakowski.

Najstarsi Weterani Placówki 37 SWAP w Bostonie. Od lewej: Józef Soroko - Armia Gen. W. Andersa, Honorowy Komendant Pl. 37 Alfred Sosnowski - Armia Kościuszkowska, Stanisław Konarski - Armia Krajowa.
 
 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bostonie

Od 2011 roku, 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego “Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Pierwszy dzień marca jest szczególnie symboliczny dla żołnierzy podziemia. W 1951 roku 1. marca na Rakowieckiej bez wyroku sądu został wykonany wyrok śmierci na kierownictwie IV-tej Komendy Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”, którego komendantem był  ppłk. Łukasz Ciepliński.

W większości to żołnierze Armii Krajowej, którzy po 1945 roku nie pogodzili się z utratą niepodległości. Byli to żołnierze zdeterminowani i najbardziej zagrożeni, między innymi gen. Emil Fieldorf - “Nil”, rotmistrz Witold Pielecki, ppłk.Łukasz Ciepliński, Józef Frąnczak i wielu, wielu innych. W latach 1944-1955 komunistyczne sądy orzekły ponad 8 tysięcy wyroków śmierci z czego wykonano 4,5 tysiąca.

Ostatnim żołnierzem partyzantki niepodległościowej był Józef Frąnczak, ps.”Lalek” zamordowany 21 października 1963 roku podczas obławy przeprowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa, przy użyciu 40-osobowego oddziału ZOMO.

28 lutego 2009 roku została podjęta inicjatywa ustanowienia Dnia Żołnierzy Wyklętych. Zdecydowanego poparcia tej idei Dnia Pamięci udzielił śp. Prezydent RP Lech Kaczyński. To on ostatecznie skierował projekt ustawy do Sejmu: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. 

Tak brzmi uzasadnienie projektu przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to trudny kawałek naszej historii, który domaga się, aby o nim mówić. Nie wolno nam zapominać o naszej historii, bo może ona obrócić się przeciwko nam.

Weterani z Placówki 37 SWAP w Bostonie uczcili ten dzień w dniu 3 marca 2013 roku uroczystą  Mszą Św., a następnie udali się pod pomnik  “Partyzanci” autorstwa rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego, gdzie złożyli  wieniec i oddali  hołd.

Weterani z Placówki 37 SWAP pod pomnikiem “Partyzanci”, 3 marca 2013
 
 

Ostatnia wzmianka o naszej Placówce 37 SWAP, była w marcu 2013 roku. Czas tak szybko biegnie, mamy już 2014 rok.
 
.....
..
Okres wielkanocny to oczywiście Wielki Piątek i koledzy Weterani trzymali straż przy grobie Pana Jezusa w naszym kościółku parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej. Należy wspomnieć również o naszej weterańskiej Święconce, było bardzo radośnie i świątecznie, w gronie kolegów Weteranów, koleżanek z Korpusu, O. Wiesława Ciemięgi, oraz  zaproszonych gości. Suto zastawiony stół został przygotowany przez koleżanki z korpusu.
..
W kwietniu uczestniczyliśmy we Mszy Św. za poległych w Katyniu. Msza  Św. odbyła się w kościele Św. Stanisława w Chelsea. Organizatorem tej uroczystości był kol. Weteran Jerzy Markiewicz.

W maju obchodziliśmy dwie uroczystości: pierwsza to rocznica Konstytucji 3-go Maja, druga to Memorial Day. Obie odbyły się w 
kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Po uroczystości odbył się poczęstunek przygotowany przez korpusianki.

Do stałej tradycji placówki wpisał się ołtarz na Boże Ciało, który jest przygotowany przez kolegów i koleżanki. 
 
.... W sierpniu obchodziliśmy Święto Żołnierza. Po Mszy Św. celebrowanej przez O. Wiesława, dalsza część uroczystości odbyła się w placówce. 
.. .

6 Października 2013 rok to ogromne święto Polaków, manifestacja polskości “Parada Pułaskiego“ w samym sercu Nowego Jorku. Przedstawiciele Pl. 37 po raz pierwszy wzięli udział. Podczas Parady zaprezentowaliśmy nasz pierwszy Sztandar Placówki 37, 
ufundowany przez mieszkańców miasta Poznania w 1923 roku. 

26 października 2013 roku odbyło się zebranie Rady SWAP-u w Bridgeport, CT oraz Bal Błękitny, w którym wzięli udział 
członkowie Pl. 37. 

Balem Błękitnym zakończyliśmy rok 2013.

Natomiast rok 2014 rozpoczęliśmy Opłatkiem Weterańskim 11-go stycznia, było miło, radośnie, po prostu wspaniale czego i Wam wszystkim życzymy.


 

Materiał opracowali Maria i Marek Stasiewiczowie.
 

PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ SWAP 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, 2013
STOWARZYSZENIE WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE
Placówka nr 37 w Bostonie 
612 Dorchester Ave, South Boston, Mass. 02127
PROJEKT WITRYNY: SWAP